บัวพุด ป., และ เย็นเยือก เ. . “การประเมินผลการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ในสถานการณ์โควิด-19”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 373-86, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/259525.