อย่างกลั่น พ., และ ยอดราช ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 518-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/260372.