โกมลภมร ช., และ ลาภธเนศ อ. “ปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะจัดการโครงการที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจในภาคก่อสร้าง”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 456-72, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/261634.