พุ่มจำปา อ. ., และ ทับหิรัญรักษ์ ธ. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 563-7, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262143.