ประกายพรรณ ก. “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ ผู้บริโภคร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, น. 1175-8, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262353.