ดอนเส ป. ., ฟองธนกิจ ร., และ ผจญ ส. “รูปแบบการบริหารธุรกิจร้านขายยาที่มีประสิทธิภาพ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, น. 1217-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262554.