พนมเสริฐ พ., และ ชัยกิจอุราใจ ป. “ปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมของธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสำหรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, น. 663-76, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/262778.