รอดแดง น., ธูปกระจ่าง ศ., และ เจริญวิริยะกุล ช. “การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, น. 733-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263646.