วงศ์คำปัน ศ., ทองโปร่ง อ., เนตาสิทธิ์ อ., และ หมื่นแจ่ม ส. “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 12, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, น. 605-19, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/263947.