ช้างศิริกุลชัย โ., เต็มแก้ว ว., และ นามแสง อ. “การบริหารการเปลี่ยนแปลงของนักบินไทย และองค์กร ในวิกฤตโรคระบาด”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 103-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264572.