พัชรทรัพย์ไพศาล ม., เจริญวิริยะกุล ช., และ สมใจ อ. “ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 138-50, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264794.