ธนะพิรุฬห์ แ., เจริญวิริยะกุล ช., และ สมใจ อ. “ผลกระทบและโอกาสช่องทางส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคตะวันออก”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 118-26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264797.