วงษ์ระบือดังอนุ ภ., เจริญวิริยะกุล ช., และ สมใจ อ. “ความต้องการเครื่องมือแพทย์ และปัจจัยในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 127-3, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/264808.