สุวรรณเกต ม., เจริญวิริยะกุล ช., ดำรงค์กูลสมบัติ ว., และ สุรดินทร์กูร น. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 151-63, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/265045.