แก้วทรัพย์ ณ., และ เผ่าพันธุ์ ณ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, น. 237-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/265783.