เรืองปัญญาโรจน์ พ., และ วงศ์ไชยสุวรรณ ส. “การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, น. 938-4, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/266721.