กลิ่นหอม ส., เต็มแก้ว ว., และ เส็นสด อ. “ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, น. 376-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/266805.