รุจาฉันท์ ภ. “การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, น. 363-75, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267483.