จุรีมาศ เ., พงษ์เพ็ง ป., และ ผังนิรันดร์ บ. “แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 349-62, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267644.