โชติพนัส ส. . “ถอดรหัสแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 469-84, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267824.