เหมาะประมาณ ณ. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวยุโรป”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 332-48, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267867.