จันทนา ส. ., และ แสงมหาชัย ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 551-72, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/267994.