โฉมฉาย เ., และ อู่อ้น ว. “ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023, น. 508-20, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268058.