กิติพัตย์ น. . “อิทธิพลของคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรม และผลการดำเนินงานของธนาคารในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 817-29, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268091.