สุขกิจเจ พ. ., และ ชัยกิจอุราใจ ป. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 589-03, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268537.