บรรเทิง ธ. ., และ ประเสริฐ ห. “การสร้างแบรนด์เมืองผ่านอินสตาแกรม กรณีศึกษา กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 619-3, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268540.