เชื้อแก้ว เ. ., และ อู่อ้น ว. . “ปัจจัยเชิงสาเหตุของการนำเทคโนโลยีการขายมาใช้ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของธุรกิจออนไลน์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 163-72, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/268886.