พรสุขสว่าง พ. ., เจริญวิริยะกุล ช. ., ศิริวัฒนา ส. ., และ สุวรรณาภิรมย์ ส. . “การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคคล และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงงานอะไหล่รถยนต์”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 673-84, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/269428.