เอื้อชนะจิต ด. “ผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 1-13, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/269711.