พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ลุนสำโรง ณ. ., และ แพง จ. . “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นฐาน ตามหลักไตรสิกขา ในภาคเหนือตอนบน”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 138-47, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/271830.