ตุ้งกู ส. ., และ นากามัทสึ ม. . “การจัดการการท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล”. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, ปี 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. 14-27, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/273008.