กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาการบังคับใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการปฏิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2537 ศึกษากรณีการขาดสอบ เนื่องจากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย Download Download PDF