[1]
อุปลาบัติ ส. และ โชคเหมาะ ร. 2023. การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซึ่งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY. 12, 1 (พ.ค. 2023), 33–47.