[1]
จันทร์สำอางค์ ว. 2023. ปัญหาความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานให้สินบนตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY. 12, 2 (ธ.ค. 2023), 128–148.