(1)
ทองรัตนะ อ. . .; ลิปิพันธ์ จ. ความรับผิดทางอาญาในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบประกันสังคม. LAWPRIDI_DPU 2022, 11, 111-128.