(1)
อุปลาบัติ ส.; โชคเหมาะ ร. การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซึ่งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ. LAWPRIDI_DPU 2023, 12, 33-47.