(1)
เปรมประเสริฐ ณ. . .; โชคเหมาะ ภ. . แนวทางกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ. LAWPRIDI_DPU 2022, 11, 93-110.