(1)
ทรรทุรานนท์ อ.; ทิพย์มณี พ. การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด. LAWPRIDI_DPU 2023, 12, 18-32.