(1)
ศรีวรรณู ส.; พิพัฒนกุล ไ.; เลื่อนฉวี อ. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกรณีแยกกันอยู่ก่อนการหย่า. LAWPRIDI_DPU 2023, 12, 52-69.