(1)
ทวีชัยการ ส. การออกแบบกฎหมายและมาตรการในการกำกับดูแลการประกันภัยในยุคดิจิทัล. LAWPRIDI_DPU 2023, 12, 80-91.