จันทร์สำอางค์ ว. ปัญหาความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานให้สินบนตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY, ฺBangkok, Thailand, v. 12, n. 2, p. 128–148, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/268437. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.