ทองรัตนะ อัจฉรา, และ ลิปิพันธ์ จิรวุฒิ. 2022. “ความรับผิดทางอาญาในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบประกันสังคม”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 11 (2). ฺBangkok, Thailand:111-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260858.