อุปลาบัติ สุริยะ, และ โชคเหมาะ รศ.ดร.ภูมิ. 2023. “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซึ่งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 12 (1). ฺBangkok, Thailand:33-47. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260977.