เปรมประเสริฐ ณัฐชัย, และ โชคเหมาะ ภูมิ. 2022. “แนวทางกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 11 (2). ฺBangkok, Thailand:93-110. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/260991.