ทรรทุรานนท์ อัญชิสา, และ ทิพย์มณี พินิจ. 2023. “การใช้สิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นแทนบริษัทในบริษัทมหาชนจำกัด”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 12 (2). ฺBangkok, Thailand:18-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/261524.