ศรีวรรณู สุขสรร, พิพัฒนกุล ไพศิษฐ์, และ เลื่อนฉวี อภิญญา. 2023. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสกรณีแยกกันอยู่ก่อนการหย่า”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 12 (2). ฺBangkok, Thailand:52-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/261640.