เชี่ยวชาญวิศวกิจ เจนจิรา. 2023. “ระบบการกำหนดลำดับชั้นโทษ : ศึกษากรณีการระวางโทษที่ไม่ได้สัดส่วนจากการไม่มีลำดับชั้นโทษในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 12 (2). ฺBangkok, Thailand:92-110. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/268197.