จันทร์สำอางค์ วรรษมน. 2023. “ปัญหาความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลฐานให้สินบนตามมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”. PRIDI BANOMYONG LAW JOURNAL DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY 12 (2). ฺBangkok, Thailand:128-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/LAW_DPU/article/view/268437.