[1]
ทองรัตนะ อ. . . และ ลิปิพันธ์ จ., “ความรับผิดทางอาญาในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบประกันสังคม”, LAWPRIDI_DPU, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 111–128, ธ.ค. 2022.