[1]
อุปลาบัติ ส. และ โชคเหมาะ ร., “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการซึ่งเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ”, LAWPRIDI_DPU, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 33–47, พ.ค. 2023.